Beza Dun dan Parlimen

Hammani Eiman

Beza Dun dan Parlimen

Beza Dun dan Parlimen – Dewan Undangan Negeri (DUN) dan Parlimen adalah dua institusi penting dalam sistem pemerintahan di Malaysia. Kedua-duanya memainkan peranan yang berbeza tetapi saling berkaitan untuk memastikan kestabilan dan kemajuan negara. Namun, ramai rakyat Malaysia masih keliru tentang perbezaan antara DUN dan Parlimen serta fungsi masing-masing. Oleh itu, artikel ini akan membantu anda memahami dengan lebih jelas mengenai perbezaan dan peranan DUN dan Parlimen.

1. Pengenalan kepada Dewan Undangan Negeri (DUN)

Apa itu DUN?

Dewan Undangan Negeri (DUN) merupakan badan perundangan di peringkat negeri yang bertanggungjawab untuk membuat undang-undang dan meluluskan bajet bagi negeri tersebut. Setiap negeri di Malaysia mempunyai DUN sendiri yang terdiri daripada wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat setiap lima tahun sekali.

DUN juga dikenali sebagai Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri dan merupakan satu-satunya badan perundangan yang sah di peringkat negeri. Ia berkuasa untuk membuat undang-undang yang berkaitan dengan hal ehwal negeri seperti pendidikan, kesihatan, pembangunan dan lain-lain.

Struktur DUN

Struktur DUN adalah serupa dengan Parlimen, iaitu terdiri daripada tiga komponen utama iaitu Yang di-Pertua, Ahli-Ahli Dewan Undangan Negeri dan Kerajaan Negeri. Yang di-Pertua DUN merupakan ketua badan perundangan tersebut dan dipilih daripada kalangan ahli-ahli DUN.

Ahli-Ahli DUN pula merupakan wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat setiap lima tahun sekali. Jumlah ahli-ahli DUN bagi setiap negeri berbeza-beza bergantung kepada jumlah kerusi yang ditetapkan untuk negeri tersebut. Sebagai contoh, Selangor mempunyai 56 kerusi DUN manakala Perlis hanya mempunyai 15 kerusi DUN.

Kerajaan Negeri pula terdiri daripada Menteri Besar atau Ketua Menteri serta Exco Negeri yang dilantik oleh Raja atau Sultan negeri tersebut. Mereka bertanggungjawab untuk mentadbir negeri dan melaksanakan dasar-dasar yang telah ditetapkan oleh DUN.

Peranan DUN

DUN memainkan peranan yang penting dalam sistem pemerintahan di Malaysia. Antara peranan utamanya adalah:

  1. Membuat undang-undang: DUN berkuasa untuk membuat undang-undang yang berkaitan dengan hal ehwal negeri seperti pendidikan, kesihatan, pembangunan dan lain-lain. Undang-undang ini dikenali sebagai Enakmen dan hanya sah di negeri tersebut.
  1. Meluluskan bajet: DUN juga bertanggungjawab untuk meluluskan bajet bagi negeri tersebut. Bajet ini akan digunakan untuk membiayai perbelanjaan kerajaan negeri seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan dan lain-lain.
  1. Menyemak tindakan Kerajaan Negeri: Ahli-ahli DUN juga berperanan untuk menyemak tindakan Kerajaan Negeri dan memastikan ia tidak melanggar undang-undang yang telah ditetapkan.
  1. Mengawasi prestasi Kerajaan Negeri: DUN juga mempunyai kuasa untuk mengawasi prestasi Kerajaan Negeri dan meminta penjelasan daripada Menteri Besar atau Ketua Menteri jika terdapat sebarang isu yang timbul.
  1. Mewakili rakyat: Ahli-ahli DUN merupakan wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat dan mereka bertanggungjawab untuk membawa suara rakyat ke dalam DUN serta memperjuangkan kepentingan rakyat.
READ:  Perbezaan SSPN dan SSPN-i Plus

 

2. Pengenalan kepada Parlimen

 

Apa itu Parlimen?

Parlimen merupakan badan perundangan di peringkat negara yang bertanggungjawab untuk membuat undang-undang dan meluluskan bajet bagi seluruh negara. Ia terdiri daripada dua dewan iaitu Dewan Rakyat dan Dewan Negara.

Dewan Rakyat merupakan dewan yang lebih utama dan mempunyai kuasa untuk menolak atau meluluskan undang-undang yang dibentangkan. Manakala Dewan Negara hanya berperanan sebagai dewan penasihat dan tidak mempunyai kuasa untuk menolak undang-undang.

Struktur Parlimen

Struktur Parlimen terdiri daripada tiga komponen utama iaitu Yang di-Pertua, Ahli-Ahli Parlimen dan Kerajaan Persekutuan. Yang di-Pertua Parlimen merupakan ketua badan perundangan tersebut dan dipilih daripada kalangan ahli-ahli Parlimen.

Ahli-Ahli Parlimen pula merupakan wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat setiap lima tahun sekali. Jumlah ahli-ahli Parlimen bagi setiap negeri berbeza-beza bergantung kepada jumlah kerusi yang ditetapkan untuk negeri tersebut. Sebagai contoh, Selangor mempunyai 22 kerusi Parlimen manakala Perlis hanya mempunyai 3 kerusi Parlimen.

Kerajaan Persekutuan pula terdiri daripada Perdana Menteri dan Kabinet yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Mereka bertanggungjawab untuk mentadbir negara dan melaksanakan dasar-dasar yang telah ditetapkan oleh Parlimen.

Peranan Parlimen

Parlimen memainkan peranan yang penting dalam sistem pemerintahan di Malaysia. Antara peranan utamanya adalah:

  1. Membuat undang-undang: Parlimen berkuasa untuk membuat undang-undang yang berkaitan dengan hal ehwal negara seperti keselamatan, pertahanan, kewangan dan lain-lain. Undang-undang ini dikenali sebagai Akta dan sah di seluruh negara.
  1. Meluluskan bajet: Parlimen juga bertanggungjawab untuk meluluskan bajet bagi seluruh negara. Bajet ini akan digunakan untuk membiayai perbelanjaan kerajaan seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan dan lain-lain.
  1. Menyemak tindakan Kerajaan Persekutuan: Ahli-ahli Parlimen juga berperanan untuk menyemak tindakan Kerajaan Persekutuan dan memastikan ia tidak melanggar undang-undang yang telah ditetapkan.
  1. Mengawasi prestasi Kerajaan Persekutuan: Parlimen juga mempunyai kuasa untuk mengawasi prestasi Kerajaan Persekutuan dan meminta penjelasan daripada Perdana Menteri atau Menteri Kewangan jika terdapat sebarang isu yang timbul.
  1. Mewakili rakyat: Ahli-ahli Parlimen merupakan wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat dan mereka bertanggungjawab untuk membawa suara rakyat ke dalam Parlimen serta memperjuangkan kepentingan rakyat.
READ:  Perbezaan Visi dan Misi

 

3. Perbezaan Antara DUN dan Parlimen

Walaupun DUN dan Parlimen mempunyai struktur dan peranan yang hampir serupa, terdapat beberapa perbezaan antara kedua-duanya. Berikut adalah beberapa perbezaan utama antara DUN dan Parlimen:

1. Skop Kuasa

DUN hanya mempunyai kuasa di peringkat negeri manakala Parlimen mempunyai kuasa di peringkat negara. Ini bermakna DUN hanya boleh membuat undang-undang yang berkaitan dengan hal ehwal negeri manakala Parlimen boleh membuat undang-undang yang berkaitan dengan hal ehwal negara.

2. Jumlah Ahli

Jumlah ahli DUN adalah lebih sedikit berbanding jumlah ahli Parlimen. Ini kerana DUN hanya mewakili satu negeri manakala Parlimen mewakili seluruh negara. Oleh itu, jumlah kerusi DUN juga adalah lebih sedikit berbanding kerusi Parlimen.

3. Kuasa Menolak Undang-Undang

DUN tidak mempunyai kuasa untuk menolak undang-undang yang dibentangkan manakala Parlimen mempunyai kuasa untuk menolak undang-undang yang dibentangkan oleh Kerajaan Persekutuan. Ini bermakna undang-undang yang dibentangkan di DUN akan diluluskan secara automatik tanpa perlu melalui proses persetujuan seperti di Parlimen.

4. Bajet

DUN hanya bertanggungjawab untuk meluluskan bajet bagi negeri tersebut manakala Parlimen bertanggungjawab untuk meluluskan bajet bagi seluruh negara. Oleh itu, bajet yang diluluskan di DUN adalah untuk membiayai perbelanjaan kerajaan negeri sahaja manakala bajet yang diluluskan di Parlimen adalah untuk membiayai perbelanjaan kerajaan seluruh negara.

5. Peranan Ahli-Ahli

Ahli-ahli DUN lebih fokus kepada hal ehwal negeri dan memperjuangkan kepentingan rakyat di negeri tersebut manakala ahli-ahli Parlimen lebih fokus kepada hal ehwal negara dan memperjuangkan kepentingan rakyat seluruh negara. Ini bermakna peranan ahli-ahli DUN adalah lebih spesifik berbanding ahli-ahli Parlimen yang mempunyai tanggungjawab yang lebih luas.

4. Keperluan untuk Kerjasama Antara DUN dan Parlimen

Walaupun DUN dan Parlimen mempunyai peranan yang berbeza, namun kedua-duanya memainkan peranan yang penting dalam sistem pemerintahan di Malaysia. Oleh itu, kerjasama antara DUN dan Parlimen adalah sangat penting untuk memastikan kestabilan dan kemajuan negara.

1. Pembentukan Undang-Undang yang Berkesan

Kerjasama antara DUN dan Parlimen adalah penting dalam proses pembentukan undang-undang yang berkesan. DUN bertanggungjawab untuk membuat undang-undang yang berkaitan dengan hal ehwal negeri manakala Parlimen bertanggungjawab untuk membuat undang-undang yang berkaitan dengan hal ehwal negara. Oleh itu, kerjasama antara kedua-dua badan ini adalah penting untuk memastikan undang-undang yang dibentuk adalah sesuai dan berkesan untuk kepentingan rakyat.

READ:  Perbezaan Solat Sunat Fajar dan Qabliyah Subuh

2. Pelaksanaan Dasar-Dasar yang Berkesan

Dasar-dasar yang dibentuk oleh Kerajaan Persekutuan perlu dilaksanakan di peringkat negeri untuk memastikan keberkesanan dan keberlanjutan dasar tersebut. Oleh itu, kerjasama antara DUN dan Parlimen adalah penting untuk memastikan pelaksanaan dasar-dasar ini dapat dilakukan dengan lancar dan berkesan.

3. Pengawasan Prestasi Kerajaan

Kerjasama antara DUN dan Parlimen juga penting dalam pengawasan prestasi Kerajaan Negeri dan Kerajaan Persekutuan. Ahli-ahli DUN dan Parlimen mempunyai kuasa untuk mengawasi tindakan Kerajaan Negeri dan Kerajaan Persekutuan serta meminta penjelasan jika terdapat sebarang isu yang timbul. Ini akan memastikan bahawa kedua-dua kerajaan ini bertanggungjawab kepada rakyat dan menjalankan tugas mereka dengan baik.

5. Perbandingan Antara DUN dan Parlimen di Beberapa Negeri di Malaysia

Walaupun DUN dan Parlimen mempunyai struktur dan peranan yang hampir serupa, namun terdapat beberapa perbezaan di antara kedua-duanya di beberapa negeri di Malaysia. Berikut adalah perbandingan antara DUN dan Parlimen di beberapa negeri di Malaysia:

NegeriJumlah Kerusi DUNJumlah Kerusi Parlimen
Selangor5622
Johor5626
Pulau Pinang4013
Sabah7325
Sarawak8231

Dari jadual di atas, dapat dilihat bahawa jumlah kerusi DUN adalah lebih banyak berbanding jumlah kerusi Parlimen di setiap negeri. Ini menunjukkan bahawa DUN memainkan peranan yang lebih penting dalam sistem pemerintahan di negeri tersebut.

6. Kesimpulan

Secara keseluruhannya, DUN dan Parlimen memainkan peranan yang penting dalam sistem pemerintahan di Malaysia. Walaupun kedua-duanya mempunyai perbezaan, namun kerjasama antara DUN dan Parlimen adalah penting untuk memastikan kestabilan dan kemajuan negara.

DUN bertanggungjawab untuk membuat undang-undang dan meluluskan bajet bagi negeri tersebut manakala Parlimen bertanggungjawab untuk membuat undang-undang dan meluluskan bajet bagi seluruh negara. Oleh itu, kedua-dua badan ini memainkan peranan yang saling berkaitan dan tidak boleh dipisahkan.

Sekiranya rakyat memahami dengan lebih jelas mengenai perbezaan dan peranan DUN dan Parlimen, mereka akan dapat memahami proses pembentukan undang-undang dan pelaksanaan dasar-dasar yang dilaksanakan oleh Kerajaan Negeri dan Kerajaan Persekutuan. Ini akan membantu meningkatkan kesedaran politik dan memastikan rakyat turut serta dalam proses pembangunan negara.

Terimakasi kerana sudi berkunjung ke semuang.com!

Baca Juga

Bagikan:

Tags

Leave a Comment