Contoh Intervensi PBD dalam Pendidikan Berterusan (PBD)

Hammani Eiman

Contoh Intervensi PBD dalam Pendidikan Berterusan (PBD)

Contoh Intervensi PBD  – Pendidikan Berterusan (PBD) merupakan satu konsep yang bertujuan untuk memastikan individu dapat memperoleh dan mengekalkan kemahiran yang diperlukan sepanjang hayat. Ia melibatkan pelbagai intervensi yang direka khas untuk memenuhi keperluan pembelajaran dan pembangunan individu.

Dalam konteks ini, intervensi Pembelajaran Berasaskan Drama (PBD) telah dikenalpasti sebagai satu pendekatan yang berkesan dalam memenuhi objektif PBD. Artikel ini akan membincangkan contoh-contoh intervensi PBD yang boleh diaplikasikan dalam pelbagai mata pelajaran dan konteks PBD.

Contoh Intervensi PBD

Contoh Intervensi PBD IDME

Pengenalan Kemahiran Insaniah melalui PBD

Dalam konteks Pembelajaran Berasaskan Drama (PBD) untuk Isu-isu Dalam Masyarakat (IDME), salah satu intervensi yang boleh diaplikasikan adalah untuk memperkenalkan kemahiran insaniah atau kemahiran abad ke-21 kepada pelajar. Kemahiran insaniah seperti komunikasi, pemikiran kritis, kreativiti, kolaborasi dan pemecahan masalah adalah penting untuk memastikan individu berjaya dalam alam pekerjaan dan kehidupan.

KemahiranContoh Intervensi PBD
KomunikasiPelajar dapat membuat persembahan drama berkaitan isu sosial dalam masyarakat, di mana mereka perlu bekerjasama untuk merancang, menulis skrip dan membawakan persembahan tersebut. Melalui proses ini, mereka akan belajar untuk berkomunikasi secara efektif.
Pemikiran KritisPelajar diminta untuk membincangkan isu-isu sosial yang kompleks, mencari maklumat yang berkaitan, menganalisis situasi dari pelbagai sudut pandang dan mencadangkan penyelesaian yang sesuai. Proses ini dapat melatih kemahiran pemikiran kritis.
KreativitiPelajar digalakkan untuk menghasilkan persembahan drama yang kreatif dan inovatif dengan menggunakan pelbagai teknik drama seperti monolog, improvisasi dan teknik pentas. Mereka juga boleh menggunakan elemen seni seperti muzik, tarian dan visual untuk menyampaikan mesej dengan lebih berkesan.
KolaborasiMelalui aktiviti PBD yang melibatkan kerja berkumpulan, pelajar akan belajar untuk bekerjasama, menyelesaikan konflik dan mencapai matlamat secara bersama. Kemahiran kolaborasi ini penting untuk berjaya dalam alam pekerjaan.
Pemecahan MasalahIsu-isu sosial yang kompleks yang dibincangkan dalam PBD menuntut pelajar untuk mencari penyelesaian yang kreatif dan inovatif. Proses mencari dan menilai penyelesaian yang sesuai dapat melatih kemahiran pemecahan masalah pelajar.

Intervensi PBD yang memfokuskan kepada pembangunan kemahiran insaniah ini dapat membantu pelajar untuk bersedia menghadapi cabaran dalam alam pekerjaan dan kehidupan pada masa hadapan.

Aplikasi PBD dalam Isu-isu Sosial

Selain membangunkan kemahiran insaniah, intervensi PBD dalam IDME juga boleh digunakan untuk membincangkan isu-isu sosial yang kompleks dalam masyarakat. Antara contoh isu-isu yang boleh diketengahkan melalui PBD adalah:

 • Ketidaksamarataan sosial
 • Isu gender dan diskriminasi
 • Kemiskinan dan isu perumahan
 • Isu kesihatan mental
 • Keganasan rumah tangga
 • Isu lingkungan hidup dan kelestarian
 • Rasuah dan integriti

Melalui perbincangan dan persembahan drama berkaitan isu-isu ini, pelajar akan dapat memahami isu-isu dengan lebih mendalam, menganalisis punca dan kesan, serta mencadangkan penyelesaian yang sesuai. Proses ini dapat memupuk kesedaran sosial dan tanggungjawab dalam kalangan pelajar.

Sebagai contoh, dalam isu kemiskinan, pelajar boleh membincangkan faktor-faktor yang menyumbang kepada kemiskinan, kesan kemiskinan terhadap kehidupan individu dan keluarga, serta cadangan penyelesaian yang boleh dilaksanakan oleh pihak kerajaan, NGO dan masyarakat. Melalui persembahan drama, pelajar dapat menyampaikan mesej dan kesedaran kepada penonton dengan lebih berkesan.

Intervensi PBD dalam isu-isu sosial ini dapat membantu pelajar untuk menjadi warga negara yang prihatin, bertanggungjawab dan sedia untuk memberi sumbangan kepada masyarakat.

Contoh Intervensi PBD Bahasa Melayu

Penggunaan PBD dalam Pembelajaran Kemahiran Bahasa

Dalam konteks pembelajaran Bahasa Melayu, intervensi Pembelajaran Berasaskan Drama (PBD) boleh digunakan untuk membantu pelajar menguasai kemahiran bahasa dengan lebih berkesan. Antara kemahiran bahasa yang boleh dibangunkan melalui PBD adalah:

KemahiranContoh Intervensi PBD
Kemahiran MendengarPelajar boleh menonton dan menganalisis persembahan drama oleh rakan-rakan, seterusnya memberi maklum balas. Proses ini dapat melatih kemahiran mendengar dan memahami penyampaian lisan.
Kemahiran BertuturPelajar digalakkan untuk membawakan watak-watak dalam drama, sama ada secara individu atau berkumpulan. Melalui aktiviti ini, mereka dapat melatih kemahiran bertutur, sebutan, intonasi dan sebagainya.
Kemahiran MembacaPelajar boleh diberikan skrip drama untuk dibaca dan dianalisis secara individu atau berkumpulan. Aktiviti ini dapat meningkatkan kefahaman dan kemahiran membaca mereka.
Kemahiran MenulisPelajar boleh ditugaskan untuk menulis skrip drama berdasarkan isu atau tema tertentu. Proses menulis dan menyunting skrip dapat melatih kemahiran menulis mereka.
READ:  3 Contoh Resume Kerja Kilang Terbaharu [TOP]

Selain itu, intervensi PBD juga boleh digunakan untuk memperkukuh penguasaan tatabahasa, kosa kata, gaya bahasa dan sebagainya. Misalnya, pelajar boleh diberi tugasan untuk menulis skrip drama dengan menggunakan struktur ayat yang betul, perkataan yang tepat, dan gaya bahasa yang sesuai dengan konteks.

Secara keseluruhannya, intervensi PBD dapat membantu pelajar menguasai kemahiran bahasa dengan lebih berkesan kerana ia melibatkan aktiviti yang interaktif, bermakna dan menyeronokkan. Proses pembelajaran yang berpusatkan pelajar ini juga dapat meningkatkan motivasi dan penglibatan mereka dalam pembelajaran Bahasa Melayu.

Penggunaan PBD dalam Pengajaran Sastera Melayu

Selain untuk pembelajaran kemahiran bahasa, intervensi Pembelajaran Berasaskan Drama (PBD) juga sesuai diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran Sastera Melayu. Terdapat pelbagai cara PBD boleh digunakan dalam konteks ini, antaranya:

 1. Dramatisasi Karya Sastera
  • Pelajar boleh mementaskan babak-babak tertentu daripada novel, cerpen atau drama yang telah dipelajari.
  • Aktiviti ini dapat membantu pelajar memahami watak, plot, latar dan tema karya dengan lebih mendalam.
  • Pelajar juga dapat melatih kemahiran lakonan, pengurusan pentas, dan penyampaian lisan.
 1. Penulisan Skrip Drama
  • Pelajar boleh diminta untuk menulis skrip drama berdasarkan novel atau cerpen yang telah dipelajari.
  • Proses penulisan skrip dapat melatih kemahiran menulis kreatif pelajar, selain membantu mereka memahami unsur-unsur sastera dengan lebih jelas.
  • Pelajar juga boleh membuat persembahan drama berdasarkan skrip yang mereka tulis.
 1. Analisis Elemen Drama dalam Karya Sastera
  • Pelajar boleh menganalisis elemen-elemen drama seperti plot, watak, dialog, setting dan teknik pementasan dalam karya-karya sastera yang dipelajari.
  • Aktiviti ini dapat membantu pelajar memahami ciri-ciri genre drama serta mengaitkannya dengan karya-karya lain.
 1. Penulisan Kritikan Sastera
  • Selepas menonton persembahan drama oleh rakan-rakan, pelajar boleh diminta untuk menulis kritikan sastera.
  • Proses ini dapat melatih kemahiran pelajar untuk menganalisis, menilai dan mengkritik sesebuah karya sastera secara objektif.

Secara keseluruhannya, intervensi PBD dapat membantu pelajar memahami dan menghayati karya-karya sastera dengan lebih mendalam. Aktiviti-aktiviti drama yang menyeronokkan dan bermakna ini juga dapat meningkatkan minat serta penglibatan pelajar dalam pembelajaran Sastera Melayu.

Contoh Intervensi PBD Matematik

Penggunaan PBD dalam Pembelajaran Konsep Matematik

Pembelajaran Berasaskan Drama (PBD) juga berpotensi untuk digunakan dalam pembelajaran konsep-konsep Matematik. Antara contoh intervensi PBD yang boleh diaplikasikan adalah:

 1. Penggunaan Drama untuk Menerangkan Konsep Matematik
  • Pelajar boleh dibahagikan ke dalam kumpulan kecil untuk mementaskan drama yang menggambarkan sesebuah konsep Matematik.
  • Melalui drama ini, pelajar dapat memvisualisasikan dan memahami konsep Matematik dengan lebih jelas.
  • Contohnya, pelajar boleh mementaskan drama berkaitan konsep pecahan, di mana setiap ahli kumpulan mewakili sebahagian daripada keseluruhan.
 1. Penyelesaian Masalah Matematik melalui Drama
  • Pelajar boleh menjalankan drama untuk memodelkan dan menyelesaikan masalah Matematik.
  • Mereka boleh memegang peranan sebagai pihak yang terlibat dalam masalah tersebut, seterusnya mencari penyelesaian yang sesuai.
  • Contohnya, pelajar boleh membuat persembahan drama berkaitan masalah melibatkan persamaan linear, di mana mereka akan memainkan watak-watak yang terlibat dalam masalah tersebut.
 1. Permainan Matematik Berasaskan Drama
  • Pelajar boleh memainkan permainan Matematik yang melibatkan unsur-unsur drama.
  • Contohnya, mereka boleh memainkan permainan teka-teki Matematik di mana setiap jawapan yang betul akan membawa kepada pembukaan pintu atau penemuan sesuatu yang tersembunyi.
  • Permainan ini dapat menjadikan pembelajaran Matematik lebih menyeronokkan dan bermakna.
READ:  Pelbagai Contoh Surat Cuti Sakit Terbaik

Melalui intervensi PBD ini, pelajar dapat mempelajari konsep Matematik dengan lebih mendalam dan bermakna. Mereka dapat memahami konsep dengan jelas, menyelesaikan masalah dengan lebih berkesan, dan seterusnya meningkatkan prestasi pembelajaran Matematik.

Penggunaan PBD dalam Pengajaran Kemahiran Matematik

Selain pembelajaran konsep Matematik, intervensi Pembelajaran Berasaskan Drama (PBD) juga boleh digunakan untuk membantu pelajar menguasai kemahiran Matematik. Antara contoh intervensi PBD dalam konteks ini adalah:

 1. Latihan Kemahiran Asas Matematik melalui Drama
  • Pelajar boleh mementaskan drama yang menggambarkan penggunaan kemahiran asas Matematik seperti penambahan, penolakan, darab dan bahagi.
  • Melalui drama ini, pelajar dapat mempraktikkan dan mengukuhkan penguasaan kemahiran asas Matematik mereka.
 1. Kemahiran Penyelesaian Masalah Matematik melalui Drama
  • Pelajar boleh diminta untuk mementaskan drama yang melibatkan penyelesaian masalah Matematik.
  • Dalam proses ini, mereka perlu memahami masalah, membuat perancangan, menjalankan pengiraan, dan mencari penyelesaian yang sesuai.
  • Aktiviti ini dapat melatih kemahiran penyelesaian masalah secara praktikal.
 1. Pembangunan Kemahiran Visualisasi melalui Drama
  • Pelajar boleh menghasilkan persembahan drama untuk menggambarkan hubungan antara konsep Matematik.
  • Melalui aktiviti ini, pelajar dapat meningkatkan kemahiran visualisasi, yang penting dalam pembelajaran Matematik.
 1. Pengukuhan Kemahiran Komunikasi Matematik
  • Pelajar boleh membuat persembahan drama untuk membincangkan dan menjelaskan penyelesaian masalah Matematik.
  • Aktiviti ini dapat membantu pelajar mempertingkatkan kemahiran komunikasi Matematik mereka.

Secara keseluruhannya, intervensi PBD dapat membantu pelajar menguasai pelbagai kemahiran Matematik yang penting untuk pembelajaran dan kehidupan seharian. Pendekatan yang menyeronokkan dan bermakna ini dapat meningkatkan motivasi dan penglibatan pelajar dalam pembelajaran Matematik.

Contoh Intervensi PBD Sains

Aplikasi PBD dalam Pembelajaran Konsep Sains

Pembelajaran Berasaskan Drama (PBD) juga berpotensi untuk diaplikasikan dalam pembelajaran konsep-konsep Sains. Antara contoh intervensi PBD yang boleh digunakan adalah:

 1. Dramatisasi Proses Sains
  • Pelajar boleh membuat persembahan drama untuk memodelkan proses-proses sains seperti pembuatan makanan oleh tumbuhan (fotosintesis), proses pencernaan, kitaran air, dan sebagainya.
  • Melalui drama ini, pelajar dapat memahami dengan lebih jelas langkah-langkah dan konsep-konsep yang terlibat dalam proses sains tersebut.
  • Contohnya, pelajar boleh mementaskan drama mengenai kitaran air di alam semula jadi, di mana setiap ahli kumpulan memainkan peranan berbeza seperti awan, hujan, sungai, dan sebagainya.
 1. Penyelesaian Masalah Sains melalui Drama
  • Pelajar boleh menggunakan drama untuk menyelesaikan masalah sains yang kompleks.
  • Mereka boleh memainkan watak sebagai saintis yang mencari penyelesaian kepada masalah sains yang diberikan.
  • Contohnya, pelajar boleh membuat persembahan drama mengenai pencemaran alam sekitar dan cara untuk mengatasinya.
 1. Eksperimen Sains dalam Bentuk Drama
  • Pelajar boleh menjalankan eksperimen sains secara langsung dan menggambarkannya melalui drama.
  • Melalui aktiviti ini, pelajar dapat mengalami sendiri konsep sains secara praktikal dan kreatif.
  • Contohnya, pelajar boleh membuat persembahan drama mengenai eksperimen pemisahan campuran dengan menggunakan kaedah penapisan.
 1. Permainan Sains Berasaskan Drama
  • Pelajar boleh bermain permainan sains yang melibatkan unsur-unsur drama.
  • Contohnya, permainan teka-teki sains di mana setiap soalan atau teka-teki yang diselesaikan akan membawa kepada perkembangan plot drama yang sedang dimainkan.
  • Permainan ini dapat menjadikan pembelajaran sains lebih interaktif dan menyeronokkan.

Melalui intervensi PBD dalam pembelajaran konsep sains, pelajar dapat memahami konsep-konsep sains dengan lebih mendalam dan bermakna. Mereka dapat melibatkan diri secara aktif dalam proses pembelajaran dan meningkatkan kefahaman mereka terhadap fenomena alam sekitar.

Penggunaan PBD dalam Pembelajaran Amali Sains

Selain pembelajaran konsep sains, Pembelajaran Berasaskan Drama (PBD) juga boleh digunakan dalam pembelajaran amali sains. Antara contoh intervensi PBD dalam konteks ini adalah:

 1. Simulasi Amali Sains melalui Drama
  • Pelajar boleh melakukan simulasi amali sains melalui persembahan drama.
  • Mereka boleh memainkan watak sebagai saintis yang menjalankan eksperimen sains dan menghadapi cabaran serta kejayaan dalam proses tersebut.
  • Contohnya, pelajar boleh membuat persembahan drama mengenai eksperimen mengesan gas karbon dioksida.
 1. Demonstrasi Konsep Sains melalui Drama
  • Pelajar boleh menggunakan drama untuk mendemonstrasikan konsep-konsep sains kepada rakan sekelas.
  • Dengan cara ini, pelajar dapat memahami konsep dengan lebih baik melalui demonstrasi visual yang dilakukan.
  • Contohnya, pelajar boleh membuat persembahan drama mengenai hukum Archimedes atau prinsip Pascal.
 1. Penggunaan Reka Bentuk dan Kreativiti dalam Amali Sains
  • Pelajar boleh menggunakan reka bentuk dan kreativiti dalam menjalankan amali sains.
  • Mereka boleh merancang eksperimen yang unik dan menghasilkan persembahan drama berdasarkan eksperimen tersebut.
  • Contohnya, pelajar boleh membuat persembahan drama mengenai eksperimen mengkaji tumbuhan sensitif.
 1. Pentas Sains Interaktif
  • Pelajar boleh membuat persembahan drama interaktif yang melibatkan audiens dalam amali sains.
  • Melalui interaksi ini, pelajar dapat berkongsi pengetahuan sains dengan cara yang lebih menarik dan berkesan.
  • Contohnya, pelajar boleh membuat persembahan drama interaktif mengenai sifat magnet.
READ:  5+ Contoh Surat Pengesahan Majikan Lengkap

Dengan menggunakan pendekatan PBD dalam pembelajaran amali sains, pelajar dapat mengalami konsep sains secara langsung dan kreatif. Mereka dapat mengembangkan kemahiran praktikal, kreativiti, dan pemahaman yang mendalam terhadap aplikasi sains dalam kehidupan seharian.

Kesimpulan

Dalam dunia pendidikan moden yang serba pesat, penggunaan Pembelajaran Berasaskan Drama (PBD) telah mendapat perhatian yang meningkat sebagai satu pendekatan inovatif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Pendekatan ini tidak hanya memberikan pengalaman pembelajaran yang menyeronokkan dan bermakna, tetapi juga membantu pelajar memahami dan menghayati pelbagai konsep dan kemahiran dengan lebih mendalam.

Dalam konteks pembelajaran Bahasa Melayu, PBD dapat membantu pelajar meningkatkan penguasaan bahasa dengan cara yang lebih efektif dan berkesan. Melalui aktiviti-aktiviti drama, pelajar dapat melibatkan diri secara aktif dalam proses pembelajaran, meningkatkan motivasi dan minat terhadap bahasa, serta memperkukuhkan kemahiran berkomunikasi lisan dan tulisan.

Di samping itu, intervensi PBD juga sesuai digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran Sastera Melayu. Melalui dramatisasi karya sastera, penulisan skrip drama, analisis elemen drama, dan penulisan kritikan sastera, pelajar dapat memahami dan menghayati karya sastera dengan lebih mendalam. Aktiviti-aktiviti drama ini juga dapat meningkatkan minat serta penglibatan pelajar dalam pembelajaran Sastera Melayu.

Selain itu, PBD juga boleh digunakan dalam pembelajaran konsep dan kemahiran Matematik. Melalui dramatisasi konsep Matematik, penyelesaian masalah Matematik, permainan Matematik berasaskan drama, dan latihan kemahiran Matematik, pelajar dapat memahami dan menguasai konsep serta kemahiran Matematik dengan lebih baik. Pendekatan ini juga dapat meningkatkan motivasi dan penglibatan pelajar dalam pembelajaran Matematik.

Seterusnya, PBD juga berpotensi untuk digunakan dalam pembelajaran konsep dan amali Sains. Melalui dramatisasi proses sains, penyelesaian masalah sains, eksperimen sains dalam bentuk drama, dan permainan sains berasaskan drama, pelajar dapat memahami konsep sains dengan lebih mendalam dan bermakna. Mereka juga dapat mengalami aplikasi sains secara langsung melalui aktiviti-aktiviti drama yang kreatif.

Secara keseluruhannya, Pembelajaran Berasaskan Drama (PBD) merupakan pendekatan yang inovatif dan efektif dalam meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran di pelbagai bidang. Dengan mengintegrasikan elemen-elemen drama dalam proses pembelajaran, kita dapat mencipta pengalaman pembelajaran yang lebih menyeronokkan, interaktif, dan bermakna bagi pelajar.

Oleh itu, adalah penting bagi pendidik untuk terus mengkaji dan mengaplikasikan pendekatan PBD dalam usaha meningkatkan prestasi dan pencapaian pelajar dalam pelbagai mata pelajaran. Terimakasih sudi kunjungi semuang.com!

Baca Juga

Bagikan:

Tags

Leave a Comment