Contoh Kata Terbitan

Hammani Eiman

Contoh Kata Terbitan

Contoh Kata Terbitan – Pengenalan Bahasa Melayu adalah satu bahasa yang kaya dengan pelbagai jenis kata, termasuk kata terbitan. Kata terbitan merupakan kata yang terhasil daripada proses pengimbuhan, iaitu penambahan imbuhan kepada bentuk asal. Imbuhan ini boleh berbentuk awalan, akhiran, atau apitan.

Kata terbitan mempunyai pelbagai jenis, antaranya kata nama terbitan, kata kerja terbitan, kata adjektif terbitan, dan sebagainya. Dalam artikel ini, kita akan meneliti pelbagai contoh kata terbitan yang terdapat dalam Bahasa Melayu.

Contoh Kata Nama Terbitan

Konteks Penggunaan

Kata nama terbitan adalah kata yang terhasil daripada proses pengimbuhan ke atas kata nama asas. Imbuhan yang biasa digunakan untuk membentuk kata nama terbitan termasuklah awalan pe-, per-, peng-, ke-, dan -an. Berikut adalah beberapa contoh kata nama terbitan dalam Bahasa Melayu:

Bentuk AsasKata Nama TerbitanMakna
tulispenulisorang yang menulis
lukispelukisorang yang melukis
ajarpengajarorang yang mengajar
tanipertanianbidang yang berkaitan dengan penanaman tanaman
tinggiketinggianukuran dari bawah ke atas
gunapenggunaanproses atau cara menggunakan sesuatu

Kata nama terbitan seperti di atas bukan sahaja digunakan untuk merujuk kepada orang, tetapi juga untuk merujuk kepada perkara, proses, atau hasil sesuatu perbuatan.

Fungsi dan Peranan

Kata nama terbitan memainkan peranan penting dalam Bahasa Melayu kerana ia dapat:

 • Memperkaya perbendaharaan kata dalam bahasa.
 • Menjelaskan makna kata dengan lebih spesifik.
 • Membezakan antara pelaku, proses, atau hasil sesuatu perbuatan.
 • Membolehkan pembentukan ayat yang lebih kompleks dan terperinci.

Contohnya, dengan menggunakan kata “penulis” berbanding “orang yang menulis”, kita dapat mengenal pasti secara khusus individu yang terlibat dalam aktiviti menulis. Begitu juga dengan penggunaan “pertanian” berbanding “bidang yang berkaitan dengan penanaman tanaman”, yang dapat menjelaskan domain aktiviti yang dimaksudkan dengan lebih tepat.

Proses Pembentukan

Kata nama terbitan dalam Bahasa Melayu terbentuk melalui proses pengimbuhan, di mana imbuhan ditambahkan pada bentuk asas kata nama. Antara imbuhan yang biasa digunakan adalah:

 • Awalan pe-: pelajar, pemain, penulis
 • Awalan per-: perolehan, persatuan, pertanian
 • Awalan peng-: pengajar, pengukur, pengguna
 • Akhiran -an: bacaan, kegiatan, penggunaan
 • Apitan ke-…-an: keganasan, kesunyian, ketinggian

Proses pembentukan kata nama terbitan ini membolehkan kita menghasilkan pelbagai varian kata yang merujuk kepada konsep yang sama, tetapi dengan makna yang lebih spesifik.

Contoh Kata Kerja Terbitan

Konteks Penggunaan

Kata kerja terbitan adalah kata yang terhasil daripada proses pengimbuhan ke atas kata kerja asas. Imbuhan yang biasa digunakan untuk membentuk kata kerja terbitan termasuklah awalan me-, ber-, di-, ter-, dan pe-. Berikut adalah beberapa contoh kata kerja terbitan dalam Bahasa Melayu:

READ:  [BEST] Senarai Contoh Pendahuluan Karangan Lengkap
Bentuk AsasKata Kerja TerbitanMakna
tulismenulismelakukan perbuatan menulis
datangmendatangipergi ke tempat orang lain
gunamenggunakanmemakai atau mempraktikkan sesuatu
tidurbertidurberada dalam keadaan tidur
belidibelidilakukan pembelian ke atas sesuatu
makantermakanterhindar daripada dipergunakan

Kata kerja terbitan ini digunakan untuk menyatakan perbuatan, keadaan, atau peristiwa yang dilakukan oleh subjek dalam sesebuah ayat.

Fungsi dan Peranan

Kata kerja terbitan memainkan peranan penting dalam Bahasa Melayu kerana ia dapat:

 • Menunjukkan bentuk atau jenis perbuatan yang dilakukan dengan lebih jelas.
 • Membezakan perbuatan yang dilakukan oleh subjek berbanding objek.
 • Menyatakan keadaan atau peristiwa yang berlaku secara spontan atau tanpa sengaja.
 • Membolehkan pembinaan ayat yang lebih terperinci dan kompleks.

Contohnya, dengan menggunakan “menulis” berbanding “buat”, kita dapat menyatakan dengan jelas bahawa subjek terlibat dalam aktiviti menulis. Begitu juga dengan “dibeli” berbanding “beli”, yang menunjukkan bahawa perbuatan pembelian dilakukan ke atas objek tersebut.

Proses Pembentukan

Kata kerja terbitan dalam Bahasa Melayu terbentuk melalui proses pengimbuhan, di mana imbuhan ditambahkan pada bentuk asas kata kerja. Antara imbuhan yang biasa digunakan adalah:

 • Awalan me-: menulis, membaca, menggunakan
 • Awalan ber-: berjalan, berbicara, berlajar
 • Awalan di-: ditulis, dibaca, digunakan
 • Awalan ter-: terbaca, terbuka, terjatuh
 • Awalan pe-: pegang, pakai, paksa

Proses pembentukan kata kerja terbitan ini membolehkan kita menghasilkan pelbagai varian kata yang merujuk kepada konsep perbuatan yang sama, tetapi dengan makna yang lebih spesifik dan jelas.

Contoh Kata Terbitan Akhiran

Konteks Penggunaan

Kata terbitan akhiran adalah kata yang terhasil daripada proses penambahan akhiran pada bentuk asas kata. Akhiran yang biasa digunakan untuk membentuk kata terbitan akhiran dalam Bahasa Melayu termasuklah -an, -i, -kan, dan -lah. Berikut adalah beberapa contoh kata terbitan akhiran:

Bentuk AsasKata Terbitan AkhiranMakna
ajarajaranhasil atau produk pengajaran
belibeliansesuatu yang dibeli
simpansimpananbarang yang disimpan
hunihuniantempat kediaman atau tinggal
tahantahananorang yang ditahan
masukmasuklahperintah untuk masuk

Kata terbitan akhiran ini digunakan untuk menyatakan hasil, produk, atau objek yang berkaitan dengan perbuatan yang dinyatakan dalam bentuk asas.

Fungsi dan Peranan

Kata terbitan akhiran memainkan peranan penting dalam Bahasa Melayu kerana ia dapat:

 • Menyatakan hasil atau produk daripada sesuatu perbuatan.
 • Menjelaskan objek atau perkara yang berkaitan dengan perbuatan.
 • Memberi arahan atau perintah kepada subjek untuk melakukan sesuatu.
 • Membolehkan pembinaan ayat yang lebih terperinci dan kompleks.

Contohnya, dengan menggunakan “ajaran” berbanding “ajar”, kita dapat menyatakan hasil atau produk daripada aktiviti mengajar. Begitu juga dengan “belian” dan “simpanan” yang menjelaskan objek yang berkaitan dengan perbuatan membeli dan menyimpan.

Proses Pembentukan

Kata terbitan akhiran dalam Bahasa Melayu terbentuk melalui proses penambahan akhiran pada bentuk asas kata. Antara akhiran yang biasa digunakan adalah:

 • Akhiran -an: ajaran, belian, simpanan
 • Akhiran -i: huniani, tanhani, masuki
 • Akhiran -kan: ajarkan, simpankan, masukkkan
 • Akhiran -lah: masuklah, datanglah, ambillah
READ:  Contoh Ayat Perintah

Proses pembentukan kata terbitan akhiran ini membolehkan kita menghasilkan pelbagai varian kata yang merujuk kepada konsep yang sama, tetapi dengan makna yang lebih spesifik dan jelas.

Contoh Kata Nama Terbitan Apitan

Konteks Penggunaan

Kata nama terbitan apitan adalah kata yang terhasil daripada proses penggabungan awalan dan akhiran pada bentuk asas kata. Apitan yang biasa digunakan untuk membentuk kata nama terbitan dalam Bahasa Melayu termasuklah ke-…-an, pe-…-an, dan per-…-an. Berikut adalah beberapa contoh kata nama terbitan apitan:

Bentuk AsasKata Nama Terbitan ApitanMakna
tinggiketinggianukuran dari bawah ke atas
gunapenggunaanproses atau cara menggunakan sesuatu
tanipertanianbidang yang berkaitan dengan penanaman tanaman
jagapenjagaanproses atau tindakan menjaga sesuatu
sayangkesayanganperasaan kasih atau cinta
harappengharapanperasaan ingin atau mengharapkan sesuatu

Kata nama terbitan apitan ini digunakan untuk menyatakan konsep atau perkara yang abstrak, seperti keadaan, proses, atau perasaan.

Fungsi dan Peranan

Kata nama terbitan apitan memainkan peranan penting dalam Bahasa Melayu kerana ia dapat:

 • Menyatakan konsep atau perkara yang abstrak dengan lebih jelas.
 • Menjelaskan proses, tindakan, atau perasaan yang berkaitan dengan sesuatu.
 • Membezakan antara perkara yang konkrit dan abstrak.
 • Membolehkan pembinaan ayat yang lebih kompleks dan terperinci.

Contohnya, dengan menggunakan “ketinggian” berbanding “tinggi”, kita dapat menyatakan ukuran atau keadaan yang abstrak secara lebih jelas. Begitu juga dengan “penggunaan” dan “pertanian” yang menjelaskan proses dan domain yang berkaitan dengan perbuatan.

Proses Pembentukan

Kata nama terbitan apitan dalam Bahasa Melayu terbentuk melalui proses penggabungan awalan dan akhiran pada bentuk asas kata. Antara apitan yang biasa digunakan adalah:

 • Apitan ke-…-an: ketinggian, kemanisan, kesusahan
 • Apitan pe-…-an: penggunaan, penjagaan, pengharapan
 • Apitan per-…-an: pertanian, perhubungan, perjalanan

Proses pembentukan kata nama terbitan apitan ini membolehkan kita menghasilkan pelbagai varian kata yang merujuk kepada konsep yang abstrak, tetapi dengan makna yang lebih spesifik dan jelas.

Contoh Ayat Kata Terbitan

Dalam penggunaan bahasa, kata terbitan dapat dilihat dalam pelbagai ayat untuk menyatakan maksud yang lebih jelas dan terperinci. Berikut adalah beberapa contoh ayat yang menggunakan kata terbitan:

 1. Pelajar itu sedang menulis tugasan di bilik darjah.
  • Kata terbitan: menulis (kata kerja terbitan)
 1. Pembeli beratur panjang untuk membeli barangan di kedai itu.
  • Kata terbitan: pembeli (kata nama terbitan)
 1. Pengajaran guru tersebut sangat berkesan dalam membantu murid-murid.
  • Kata terbitan: pengajaran (kata nama terbitan)
 1. Pekerja kilang itu digaji berdasarkan jumlah pengeluaran harian.
  • Kata terbitan: pengeluaran (kata nama terbitan)
 1. Sungai itu mengalami pencemaran akibat pembuangan sisa industri.
  • Kata terbitan: pencemaran (kata nama terbitan)
 1. Pelanggan dilarang membawa masuk makanan dan minuman ke dalam bilik mesyuarat.
  • Kata terbitan: pelanggan (kata nama terbitan)
 1. Kerajaan telah mengumumkan program pembangunan luar bandar yang baharu.
  • Kata terbitan: pembangunan (kata nama terbitan)
READ:  5+ Contoh Surat Pengesahan Majikan Lengkap

Dalam kesemua ayat di atas, kata terbitan yang digunakan memainkan peranan penting dalam menyampaikan maksud dengan lebih jelas, sama ada dari segi pelaku, proses, atau hasil sesuatu perbuatan.

Contoh Kata Terbitan Awalan

Konteks Penggunaan

Kata terbitan awalan adalah kata yang terhasil daripada proses penambahan awalan pada bentuk asas kata. Awalan yang biasa digunakan untuk membentuk kata terbitan awalan dalam Bahasa Melayu termasuklah me-, ber-, di-, ter-, pe-, pem-, pen-, dan peng-. Berikut adalah beberapa contoh kata terbitan awalan:

Bentuk AsasKata Terbitan AwalanMakna
tulismenulismelakukan perbuatan menulis
ajarmengajarmelakukan perbuatan mengajar
mainbermainberada dalam keadaan bermain
belidibelidilakukan pembelian ke atas sesuatu
dengarterdengarterhindar daripada dipergunakan
buatperbuatmelakukan sesuatu perbuatan
tanyapertanyaanpersoalan atau pertanyaan yang diajukan

Kata terbitan awalan ini digunakan untuk menyatakan perbuatan, keadaan, atau peristiwa yang dilakukan oleh subjek dalam sesebuah ayat.

Fungsi dan Peranan

Kata terbitan awalan memainkan peranan penting dalam Bahasa Melayu kerana ia dapat:

 • Menyatakan perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh subjek.
 • Menggambarkan keadaan atau status subjek dalam sesuatu situasi.
 • Membezakan antara jenis perbuatan atau tindakan yang berbeza.
 • Membolehkan pembinaan ayat yang lebih kompleks dan terperinci.

Contohnya, dengan menggunakan “menulis” berbanding “tulis”, kita dapat menyatakan perbuatan menulis secara lebih spesifik. Begitu juga dengan “bermain” dan “dibeli” yang menggambarkan keadaan subjek dan jenis tindakan yang dilakukan.

Proses Pembentukan

Kata terbitan awalan dalam Bahasa Melayu terbentuk melalui proses penambahan awalan pada bentuk asas kata. Antara awalan yang biasa digunakan adalah:

 • Awalan me-: menulis, mengajar, memandu
 • Awalan ber-: bermain, bercakap, berjalan
 • Awalan di-: dibeli, dipanggil, disimpan
 • Awalan ter-: terbangun, terlupa, tersenyum
 • Awalan pe-: pemakan, pengemudi, petani
 • Awalan pem-: pemimpin, pemain, pemikir
 • Awalan pen-: penulis, penyanyi, penari
 • Awalan peng-: pengarah, pengurus, pengacara

Proses pembentukan kata terbitan awalan ini membolehkan kita menghasilkan pelbagai varian kata yang merujuk kepada perbuatan, keadaan, atau tindakan yang berbeza, tetapi dengan makna yang lebih tepat dan jelas.

Kesimpulan

Dalam Bahasa Melayu, terdapat pelbagai jenis kata terbitan yang digunakan untuk memperkaya struktur bahasa dan menyampaikan makna dengan lebih tepat. Kata terbitan awalan, akhiran, dan apitan memainkan peranan penting dalam membentuk kata-kata baru yang merujuk kepada pelbagai konsep, perbuatan, dan keadaan.

Dengan memahami fungsi, peranan, dan proses pembentukan kata terbitan ini, kita dapat mengembangkan kemahiran berbahasa Melayu dan menggunakan kata-kata dengan lebih efektif dalam komunikasi sehari-hari. Oleh itu, amalkanlah penggunaan kata terbitan ini dalam penulisan dan pertuturan anda untuk memperkaya bahasa dan menyampaikan makna dengan lebih jelas dan terperinci.

Terimakasih kerana sudi kunjungi semuang.com semoga bermanfaat!

Baca Juga

Bagikan:

Tags

Leave a Comment