Contoh Sebut Harga Ringkas

Hammani Eiman

Contoh Sebut Harga Ringkas

Contoh Sebut Harga Ringkas – Dalam dunia bisnis, sebut harga (quotation) merupakan salah satu alat pemasaran yang penting. Sebut harga memainkan peranan penting dalam menarik perhatian pelanggan potensial dan memastikan bahawa perniagaan anda berjaya.

Artikel ini akan memberi anda contoh-contoh sebut harga ringkas yang boleh digunakan sebagai panduan untuk membantu anda menyediakan sebut harga yang berkesan bagi perniagaan anda.

Contoh Surat Sebut Harga Ringkas

Contoh Sebut Harga Ringkas

Sebut harga sering diberikan dalam bentuk surat yang merangkumi butiran lengkap mengenai barangan atau perkhidmatan yang ditawarkan, harga serta terma dan syarat yang berkaitan. Berikut adalah contoh surat sebut harga ringkas yang boleh dijadikan panduan:

Pembukaan Surat Sebut Harga

Permulaan surat sebut harga biasanya merangkumi nama syarikat, alamat, nombor telefon, e-mel dan tarikh. Ia juga memasukkan nama dan alamat pelanggan yang ditujukan. Contohnya:

[Nama Syarikat Anda] [Alamat Syarikat Anda] [Bandar, Poskod] [No. Telefon] [Emel]

[Tarikh]

[Nama Pelanggan] [Alamat Pelanggan] [Bandar, Poskod]

Kepada Yang Dihormati [Nama Pelanggan],

Pengenalan dan Tujuan Surat

Perenggan pembukaan surat sebut harga perlu memperkenalkan syarikat anda dan menyatakan tujuan utama surat ini, iaitu untuk menyampaikan sebut harga bagi permintaan pelanggan. Contohnya:

Terima kasih kerana mempertimbangkan [Nama Syarikat Anda] untuk memenuhi keperluan [nyatakan keperluan pelanggan]. Kami dengan sukacitanya menyampaikan sebut harga berikut untuk [nyatakan barangan atau perkhidmatan yang ditawarkan].

Butiran Sebut Harga

Bahagian utama surat sebut harga adalah jadual yang memaparkan butiran lengkap barangan atau perkhidmatan yang ditawarkan, termasuk kuantiti, harga seunit dan jumlah keseluruhan. Contohnya:

Barangan/PerkhidmatanKuantitiHarga SeunitJumlah
[Nama Barangan/Perkhidmatan][Kuantiti][Harga Seunit][Jumlah]
[Nama Barangan/Perkhidmatan][Kuantiti][Harga Seunit][Jumlah]
[Nama Barangan/Perkhidmatan][Kuantiti][Harga Seunit][Jumlah]
Jumlah Keseluruhan:[Jumlah Keseluruhan]

Terma dan Syarat Sebut Harga

Selepas butiran sebut harga, surat perlu menyatakan terma dan syarat yang berkaitan, seperti tempoh pembayaran, tempoh penghantaran, dan lain-lain. Contohnya:

Harga yang dinyatakan termasuk cukai. Pembayaran mesti dilakukan dalam tempoh [Jumlah Hari] hari selepas penerimaan invois. Barangan/Perkhidmatan akan dihantar dalam tempoh [Jumlah Hari] hari selepas pembayaran diterima.

Penutup Surat Sebut Harga

Surat sebut harga ditutup dengan pernyataan keyakinan bahawa syarikat anda dapat memenuhi keperluan pelanggan dengan kualiti yang baik, serta ucapan terima kasih dan salam penutup. Contohnya:

Kami yakin bahawa [Nama Syarikat Anda] dapat memberikan barangan dan perkhidmatan yang berkualiti tinggi selaras dengan keperluan anda.

READ:  3+ Contoh Memo Terbaik dan Lengkap [NEW]

Terima kasih atas pertimbangan anda. Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan, sila hubungi kami.

Salam hormat, [Nama Penandatangan] [Jawatan Penandatangan] [Nama Syarikat Anda]

Quotasi Contoh Sebut Harga Ringkas

Selain surat sebut harga, quotasi atau dokumen sebut harga juga boleh disampaikan dalam format yang lebih ringkas. Berikut adalah contoh quotasi sebut harga yang ringkas:

Maklumat Asas Quotasi

Maklumat asas yang perlu ada dalam quotasi termasuk nama syarikat, alamat, nombor telefon, e-mel dan tarikh. Contohnya:

[Nama Syarikat Anda] [Alamat Syarikat Anda] [Bandar, Poskod] [No. Telefon] [Emel] [Tarikh]

Butiran Produk atau Perkhidmatan

Bahagian utama quotasi adalah senarai butiran produk atau perkhidmatan yang ditawarkan, termasuk kuantiti, harga seunit dan jumlah keseluruhan. Contohnya:

Produk/PerkhidmatanKuantitiHarga SeunitJumlah
[Nama Produk/Perkhidmatan][Kuantiti][Harga Seunit][Jumlah]
[Nama Produk/Perkhidmatan][Kuantiti][Harga Seunit][Jumlah]
[Nama Produk/Perkhidmatan][Kuantiti][Harga Seunit][Jumlah]
Jumlah Keseluruhan:[Jumlah Keseluruhan]

Terma dan Syarat Quotasi

Seperti surat sebut harga, quotasi juga perlu menyatakan terma dan syarat yang berkaitan, seperti tempoh pembayaran, tempoh penghantaran, dan lain-lain. Contohnya:

Harga yang dinyatakan termasuk cukai. Pembayaran mesti dilakukan dalam tempoh [Jumlah Hari] hari selepas penerimaan invois. Produk/Perkhidmatan akan dihantar dalam tempoh [Jumlah Hari] hari selepas pembayaran diterima.

Penutup Quotasi

Quotasi ditutup dengan pernyataan keyakinan bahawa syarikat anda dapat memenuhi keperluan pelanggan dengan kualiti yang baik, serta ucapan terima kasih. Contohnya:

Kami yakin bahawa [Nama Syarikat Anda] dapat memberikan produk dan perkhidmatan yang berkualiti tinggi selaras dengan keperluan anda.

Terima kasih atas pertimbangan anda. Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan, sila hubungi kami.

Salam hormat, [Nama Penandatangan] [Jawatan Penandatangan]

Format Sebut Harga Ringkas

Selain contoh surat dan quotasi sebut harga, format sebut harga yang digunakan juga penting untuk memastikan ia kelihatan profesional dan mudah difahami. Berikut adalah beberapa format sebut harga ringkas yang boleh digunakan:

Format Tabulasi

Format tabulasi adalah format yang paling biasa digunakan untuk sebut harga. Ia menyusun maklumat dengan kemas dan memudahkan pembacaan. Contoh format tabulasi:

Bil.PerkaraKuantitiHarga SeunitJumlah
1.[Nama Perkara][Kuantiti][Harga Seunit][Jumlah]
2.[Nama Perkara][Kuantiti][Harga Seunit][Jumlah]
3.[Nama Perkara][Kuantiti][Harga Seunit][Jumlah]
Jumlah Keseluruhan:[Jumlah Keseluruhan]

Format Berparagraf

Format berparagraf menyusun maklumat dalam bentuk teks dan boleh digunakan untuk sebut harga yang tidak memerlukan terlalu banyak butiran. Contoh format berparagraf:

READ:  Contoh Ayat Majmuk

[Nama Perkara] – [Kuantiti] unit pada harga RM[Harga Seunit] seunit. Jumlah keseluruhan: RM[Jumlah]. [Nama Perkara] – [Kuantiti] unit pada harga RM[Harga Seunit] seunit. Jumlah keseluruhan: RM[Jumlah]. [Nama Perkara] – [Kuantiti] unit pada harga RM[Harga Seunit] seunit. Jumlah keseluruhan: RM[Jumlah]. Jumlah Keseluruhan: RM[Jumlah Keseluruhan]

Format Bullet Point

Format bullet point sesuai digunakan untuk sebut harga yang tidak memerlukan terlalu banyak butiran dan maklumat. Ia memudahkan pembacaan dan pengiraan. Contoh format bullet point:

  • [Nama Perkara] – [Kuantiti] unit pada harga RM[Harga Seunit] seunit. Jumlah: RM[Jumlah]
  • [Nama Perkara] – [Kuantiti] unit pada harga RM[Harga Seunit] seunit. Jumlah: RM[Jumlah]
  • [Nama Perkara] – [Kuantiti] unit pada harga RM[Harga Seunit] seunit. Jumlah: RM[Jumlah]
  • Jumlah Keseluruhan: RM[Jumlah Keseluruhan]

Pemilihan format yang sesuai bergantung pada kompleksiti produk atau perkhidmatan yang ditawarkan, serta keutamaan pelanggan. Format yang professional dan mudah difahami dapat membantu menarik perhatian pelanggan dan meningkatkan peluang untuk mendapatkan kontrak.

Template Sebut Harga Ringkas

Selain contoh dan format sebut harga, template sebut harga juga boleh digunakan sebagai panduan untuk menyediakan sebut harga yang berkualiti. Berikut adalah contoh template sebut harga ringkas yang boleh digunakan:

Heading Template

Headin yang sesuai untuk sebut harga ringkas adalah:

“SEBUT HARGA” atau “QUOTASI”

Maklumat Syarikat

Maklumat asas syarikat yang perlu dimasukkan dalam template:

[Nama Syarikat] [Alamat Syarikat] [Bandar, Poskod] [No. Telefon] [Emel] [Tarikh]

Maklumat Pelanggan

Maklumat pelanggan yang perlu dimasukkan dalam template:

Kepada: [Nama Pelanggan] [Alamat Pelanggan] [Bandar, Poskod]

Butiran Sebut Harga

Bahagian utama template yang merangkumi butiran produk atau perkhidmatan, kuantiti, harga seunit dan jumlah keseluruhan:

Bil.PerkaraKuantitiHarga SeunitJumlah
1.[Nama Perkara][Kuantiti][Harga Seunit][Jumlah]
2.[Nama Perkara][Kuantiti][Harga Seunit][Jumlah]
3.[Nama Perkara][Kuantiti][Harga Seunit][Jumlah]
Jumlah Keseluruhan:[Jumlah Keseluruhan]

Terma dan Syarat

Bahagian ini menyatakan terma dan syarat yang berkaitan, seperti:

Harga yang dinyatakan termasuk cukai. Pembayaran mesti dilakukan dalam tempoh [Jumlah Hari] hari selepas penerimaan invois. Produk/Perkhidmatan akan dihantar dalam tempoh [Jumlah Hari] hari selepas pembayaran diterima.

Penutup

Penutup template yang menyatakan keyakinan syarikat dan ucapan terima kasih:

Kami yakin bahawa [Nama Syarikat] dapat memberikan produk dan perkhidmatan yang berkualiti tinggi selaras dengan keperluan anda.

Terima kasih atas pertimbangan anda. Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan, sila hubungi kami.

Salam hormat, [Nama Penandatangan] [Jawatan Penandatangan]

Template sebut harga ringkas ini boleh disesuaikan mengikut keperluan dan format yang sesuai untuk perniagaan anda. Ia dapat membantu menyediakan sebut harga yang profesional dan mudah difahami oleh pelanggan.

READ:  Contoh Karangan Pendek

Cara Membuat Sebut Harga Ringkas

Untuk membuat sebut harga ringkas yang berkesan, berikut adalah langkah-langkah yang boleh diikuti:

Kumpulkan Maklumat yang Diperlukan

Sebelum menyediakan sebut harga, pastikan anda telah mengumpulkan semua maklumat yang diperlukan, termasuk:

  • Maklumat syarikat (nama, alamat, nombor telefon, e-mel)
  • Maklumat pelanggan (nama, alamat)
  • Butiran produk atau perkhidmatan yang ditawarkan (nama, kuantiti, harga seunit)
  • Terma dan syarat (tempoh pembayaran, tempoh penghantaran, dll.)

Pilih Format yang Sesuai

Setelah mengumpulkan maklumat, tentukan format sebut harga yang paling sesuai untuk digunakan. Pilihan format termasuk format tabulasi, berparagraf, atau bullet point. Pertimbangkan kompleksiti produk/perkhidmatan dan keutamaan pelanggan.

Susun Maklumat dengan Kemas

Susun maklumat yang telah dikumpulkan dengan kemas dan teratur mengikut format yang dipilih. Pastikan maklumat mudah dibaca dan difahami oleh pelanggan.

Masukkan Butiran Produk/Perkhidmatan

Dalam sebut harga ringkas, pastikan untuk menyenaraikan butiran produk atau perkhidmatan yang ditawarkan secara terperinci. Gunakan format tabulasi seperti di bawah:

Produk/PerkhidmatanKuantitiHarga SeunitJumlah
[Nama Produk/Perkhidmatan][Kuantiti][Harga Seunit][Jumlah]
[Nama Produk/Perkhidmatan][Kuantiti][Harga Seunit][Jumlah]
[Nama Produk/Perkhidmatan][Kuantiti][Harga Seunit][Jumlah]
Jumlah Keseluruhan:[Jumlah Keseluruhan]

Pastikan butiran ini jelas dan lengkap untuk memudahkan pelanggan dalam membuat keputusan.

Nyatakan Terma dan Syarat

Seterusnya, pastikan untuk menyatakan terma dan syarat yang berkaitan dengan quotasi anda. Contoh terma dan syarat yang boleh dimasukkan adalah seperti berikut:

Harga yang dinyatakan termasuk cukai. Pembayaran mesti dilakukan dalam tempoh [Jumlah Hari] hari selepas penerimaan invois. Produk/Perkhidmatan akan dihantar dalam tempoh [Jumlah Hari] hari selepas pembayaran diterima.

Pastikan terma dan syarat ini memberi kejelasan kepada pelanggan mengenai proses pembayaran dan penghantaran.

Penutup yang Profesional

Akhir sekali, pastikan penutup sebut harga anda memberi kesan profesional dan mesra. Contoh penutup yang sesuai adalah seperti berikut:

Kami yakin bahawa [Nama Syarikat Anda] dapat memberikan produk dan perkhidmatan yang berkualiti tinggi selaras dengan keperluan anda.

Terima kasih atas pertimbangan anda. Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan, sila hubungi kami.

Salam hormat, [Nama Penandatangan] [Jawatan Penandatangan]

Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, anda dapat menyediakan sebut harga ringkas yang profesional dan mudah difahami oleh pelanggan. Pastikan setiap butiran disusun dengan teliti dan maklumat yang diberikan adalah tepat serta lengkap.

Terimakasih kerana sudi kunjungi semuang.com semoga bermanfaat!

Baca Juga

Bagikan:

Tags

Leave a Comment