10+ Senarai Contoh Ulasan Terlengkap

Hammani Eiman

10+ Senarai Contoh Ulasan Terlengkap

10+ Senarai Contoh Ulasan Terlengkap – Ulasan merupakan satu bentuk tulisan yang memberikan penilaian dan pendapat terhadap sesuatu karya atau perkara. Tujuan utama penulisan ulasan adalah untuk membantu pembaca memahami, mengapresiasi, dan membuat keputusan tentang karya atau perkara yang diulas.

Terdapat berbagai jenis ulasan, masing-masing dengan tujuan dan fokus yang berbeza. Dalam artikel ini, kita akan melihat 10+ contoh ulasan lengkap dalam bahasa Melayu yang dapat dijadikan panduan dan inspirasi.

 CONTOH ULASAN

10+ Senarai Contoh Ulasan Terlengkap

Contoh Ulasan Guru Kelas

Penilaian Pengajaran Guru Kelas 3

Ulasan ini mengevaluasi kemampuan mengajar seorang guru kelas 3 berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Ulasan ini mencakup penilaian terhadap perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian hasil belajar siswa.

Secara keseluruhan, guru kelas 3 ini menunjukkan kemampuan mengajar yang baik. Beliau telah menyediakan rancangan pengajaran yang jelas dan terperinci, merangkumi objektif pembelajaran, aktiviti, dan penilaian yang sesuai dengan tahap perkembangan murid. Dalam pelaksanaan pengajaran, guru ini berjaya mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan dan bermakna, dengan menggunakan pelbagai kaedah dan bahan bantu mengajar yang berkesan.

Namun, terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki, antaranya:

 1. Penggunaan bahasa yang kurang jelas semasa menyampaikan arahan dan penerangan.
 2. Pengurusan masa yang kurang efektif, menyebabkan sesetengah aktiviti tergesa-gesa.
 3. Kurang memberi peluang kepada murid untuk bertanya dan memberi maklum balas.

Secara keseluruhan, prestasi guru ini adalah memuaskan dan beliau menunjukkan komitmen yang tinggi dalam melaksanakan tanggungjawab mengajar. Namun, masih terdapat ruang untuk penambahbaikan, terutamanya dalam aspek komunikasi dan pengurusan masa.

Contoh Ulasan Artikel

Pentingnya Pengembangan Karakter dalam Pendidikan

Ulasan ini membahas isi sebuah artikel ilmiah yang mengulas tentang pentingnya pengembangan karakter dalam pendidikan. Ulasan ini menyimpulkan bahwa artikel tersebut memberikan argumen yang kuat dan didukung oleh penelitian yang relevan.

Artikel yang diulas ini menegaskan bahawa pendidikan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran akademik, tetapi juga harus memberi penekanan kepada pembangunan karakter pelajar. Penulis artikel ini mengemukakan hujah yang kukuh dengan merujuk kepada pelbagai kajian empirikal yang menunjukkan bahawa pelajar yang mempunyai karakter yang baik cenderung mencapai prestasi akademik yang lebih baik, mempunyai hubungan sosial yang lebih positif, dan lebih berjaya dalam kehidupan kelak.

Antara konsep karakter yang ditekankan dalam artikel ini ialah disiplin diri, tanggungjawab, ketekunan, empati, dan integriti. Penulis menegaskan bahawa sekolah perlu merancang dan melaksanakan program pembangunan karakter yang sistematik dan berkesan, merangkumi kurikulum, proses pengajaran dan pembelajaran, serta amalan sekolah secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, artikel ini memberikan hujah yang meyakinkan tentang kepentingan pembangunan karakter dalam pendidikan. Penulis berjaya menunjukkan bahawa aspek kognitif dan afektif perlu diberi perhatian yang seimbang dalam usaha melahirkan modal insan yang holistik dan berjaya dalam kehidupan. Ulasan ini mencadangkan agar artikel ini dijadikan rujukan bagi pihak sekolah dan pendidik dalam merancang dan melaksanakan strategi pembangunan karakter pelajar.

READ:  4+ Contoh Surat Rayuan Terlengkap [NEW]

Contoh Ulasan Pbd

Pembelajaran Berbasis Diferensiasi (Pbd) di Kelas 5

Ulasan ini mengevaluasi penerapan pembelajaran berbasis diferensiasi (Pbd) di sebuah kelas 5. Ulasan ini menganalisis kelebihan dan kekurangan Pbd serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitasnya.

Pembelajaran Berbasis Diferensiasi (Pbd) adalah satu pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang memberi fokus kepada kepelbagaian pelajar dalam satu bilik darjah. Pbd membenarkan guru untuk menyesuaikan kandungan, proses, produk, dan persekitaran pembelajaran berdasarkan kepada tahap, minat, dan gaya pembelajaran pelajar.

Berdasarkan pemerhatian di kelas 5, Pbd telah berjaya dilaksanakan dengan baik. Antara kelebihan yang dapat diperhatikan ialah:

 1. Pelajar menunjukkan minat dan motivasi yang tinggi terhadap aktiviti pembelajaran.
 2. Pelajar dapat menguasai konsep dengan lebih mendalam kerana pembelajaran disesuaikan dengan keperluan individu.
 3. Interaksi dan kerjasama dalam kalangan pelajar dapat ditingkatkan melalui aktiviti kumpulan.
 4. Guru dapat memberi perhatian dan bimbingan yang lebih fokus kepada pelajar yang memerlukan.

Walau bagaimanapun, terdapat juga beberapa cabaran dalam pelaksanaan Pbd di kelas ini, antaranya:

 • Perancangan dan penyediaan bahan pembelajaran yang pelbagai memerlukan masa dan usaha yang lebih daripada guru.
 • Pengurusan kelas yang melibatkan aktiviti kumpulan yang berbeza-beza pada satu-satu masa adalah lebih kompleks.
 • Penilaian pembelajaran pelajar yang berbeza tahap memerlukan pendekatan yang lebih fleksibel.

Secara keseluruhannya, pelaksanaan Pbd di kelas 5 ini menunjukkan hasil yang memberangsangkan. Walau bagaimanapun, guru perlu diberi sokongan yang mencukupi dari segi latihan, sumber, dan masa untuk merancang dan melaksanakan Pbd dengan lebih berkesan. Cadangan penambahbaikan juga termasuk meningkatkan kemahiran pelajar dalam pembelajaran kendiri dan kerjasama kumpulan.

Contoh Ulasan Tingkatan 3

10+ Senarai Contoh Ulasan Terlengkap

Ulasan Hasil Kerja Pelajar Tingkatan 3

Ulasan ini memberikan penilaian terhadap hasil kerja pelajar Tingkatan 3 dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. Ulasan ini merangkumi aspek-aspek seperti penguasaan isi, organisasi penulisan, penggunaan bahasa, dan kemahiran berfikir.

Secara keseluruhan, hasil kerja pelajar Tingkatan 3 ini menunjukkan tahap pencapaian yang memuaskan. Majoriti pelajar dapat menguasai isi dan topik yang diberikan dengan baik. Mereka berupaya memberikan hujah dan contoh yang relevan untuk menyokong perkembangan idea.

Dari segi organisasi penulisan, kebanyakan pelajar dapat menyusun idea dengan logik dan koheren. Namun, terdapat segelintir pelajar yang masih perlu memperbaiki kemahiran pengolahan dan penyambungan idea.

Dalam penggunaan bahasa, didapati kebanyakan pelajar mahir menggunakan istilah dan struktur ayat yang betul dan bersesuaian. Walau bagaimanapun, masih terdapat beberapa kesilapan ejaan dan tanda baca yang perlu diperbaiki.

Dari aspek kemahiran berfikir, majoriti pelajar mampu menunjukkan tahap analisis dan sintesis yang baik. Mereka berupaya mengkritik, membuat perbandingan, dan mencadangkan penyelesaian terhadap isu yang dibincangkan.

Secara keseluruhan, hasil kerja pelajar Tingkatan 3 ini menunjukkan pencapaian yang memberangsangkan. Namun, terdapat beberapa aspek yang masih perlu diperkukuhkan, terutamanya dalam organisasi penulisan dan penggunaan bahasa yang lebih tepat dan fasih. Dengan bimbingan dan latihan yang berterusan, diharapkan pelajar dapat meningkatkan lagi kualiti hasil kerja mereka.

READ:  Contoh Surat Tunjuk Sebab

Contoh Ulasan Tingkatan 1

Penilaian Aktiviti Projek Pelajar Tingkatan 1

Ulasan ini menilai pelaksanaan aktiviti projek pelajar Tingkatan 1 dalam mata pelajaran Sains. Ulasan ini membincangkan aspek-aspek seperti pemahaman konsep, kemahiran proses sains, dan kerja berpasukan.

Secara keseluruhan, aktiviti projek yang dilaksanakan oleh pelajar Tingkatan 1 ini menunjukkan pencapaian yang baik. Majoriti pelajar dapat menunjukkan pemahaman yang jelas terhadap konsep-konsep sains yang berkaitan dengan projek mereka.

Dalam melaksanakan projek, pelajar dapat menunjukkan kemahiran proses sains yang baik, seperti merumuskan hipotesis, merancang eksperimen, mengumpul dan menganalisis data, serta membuat kesimpulan yang munasabah.

Selain itu, aspek kerja berpasukan juga diperhatikan sebagai baik. Pelajar dapat bekerjasama dengan ahli kumpulan masing-masing, membahagikan tugas, dan memberikan sumbangan yang seimbang dalam menyiapkan projek mereka.

Walau bagaimanapun, terdapat beberapa pelajar yang masih memerlukan bimbingan dan latihan tambahan dalam beberapa aspek, seperti:

 • Memperkukuhkan pemahaman konsep sains yang mendasari projek mereka.
 • Meningkatkan kemahiran merekod dan mempersembahkan data dengan lebih sistematik.
 • Mengembangkan lagi kemahiran berkomunikasi dan membuat pembentangan yang lebih meyakinkan.

Secara keseluruhan, aktiviti projek pelajar Tingkatan 1 ini menunjukkan hasil yang memberangsangkan dan mencerminkan usaha serta pembelajaran yang baik. Dengan sokongan dan bimbingan yang berterusan, diharapkan pelajar dapat terus meningkatkan kemahiran sains dan kerja berpasukan mereka.

Contoh Ulasan Pyd

Penilaian Pembelajaran dalam Talian Pyd

Ulasan ini menilai pelaksanaan pembelajaran dalam talian (Pyd) di sebuah sekolah rendah. Ulasan ini menghuraikan kelebihan, cabaran, dan cadangan penambahbaikan untuk meningkatkan keberkesanan Pyd.

Pyd atau Pembelajaran dalam Talian telah dilaksanakan di sekolah ini sejak awal pandemik COVID-19. Secara keseluruhan, Pyd telah berjaya dilaksanakan dengan baik dan mendapat maklum balas yang positif daripada ibu bapa dan pelajar.

Antara kelebihan Pyd yang dapat diperhatikan ialah:

 1. Fleksibiliti waktu dan tempat pembelajaran, membolehkan pelajar mengikuti sesi pembelajaran walaupun berada di rumah.
 2. Penggunaan pelbagai platform dan aplikasi digital yang menarik minat dan menggalakkan pembelajaran yang aktif.
 3. Akses kepada sumber pembelajaran yang pelbagai, seperti video, animasi, dan bahan digital lain.
 4. Peningkatan kemahiran guru dan pelajar dalam menggunakan teknologi digital.

Walau bagaimanapun, terdapat juga cabaran yang dihadapi dalam pelaksanaan Pyd, antaranya:

 • Masalah capaian internet dan peralatan digital yang tidak mencukupi di kalangan sesetengah pelajar.
 • Kesukaran untuk memastikan penglibatan dan tumpuan pelajar sepanjang sesi pembelajaran dalam talian.
 • Kesukaran untuk menilai dan memberi maklum balas yang bermakna terhadap tugasan dan pembelajaran pelajar.
 • Peningkatan beban kerja guru dalam merancang, melaksana, dan menilai pembelajaran dalam talian.

Berdasarkan tinjauan dan maklum balas yang diterima, beberapa cadangan penambahbaikan diutarakan untuk meningkatkan keberkesanan Pyd, antaranya:

 • Menyediakan akses internet dan peranti digital yang mencukupi bagi semua pelajar.
 • Melatih guru dan pelajar untuk lebih mahir menggunakan pelbagai platform dan aplikasi pembelajaran digital.
 • Merancang aktiviti pembelajaran dalam talian yang lebih interaktif dan berpusatkan pelajar.
 • Memperkukuhkan sistem penilaian dan maklum balas pembelajaran dalam talian.
 • Menyediakan sokongan dan bimbingan yang mencukupi kepada ibu bapa dalam memantau pembelajaran anak-anak.
READ:  Contoh Kata Terbitan

Secara keseluruhan, pelaksanaan Pyd di sekolah ini menunjukkan hasil yang memberangsangkan. Namun, beberapa cabaran perlu ditangani secara berfokus bagi memastikan keberkesanan pembelajaran dalam talian yang optimum.

Contoh Ulasan Buku

Ulasan Buku “Garis Panduan Penulisan Akademik”

Ulasan ini membincangkan buku “Garis Panduan Penulisan Akademik” yang digunakan sebagai rujukan utama dalam penulisan akademik di peringkat pengajian tinggi. Ulasan ini menghuraikan kekuatan dan kelemahan buku ini serta cadangan penambahbaikan.

Buku ini merupakan satu himpunan komprehensif garis panduan dan teknik penulisan akademik yang sangat berguna bagi pelajar dan penyelidik. Antara kekuatan utama buku ini ialah:

 1. Merangkumi pelbagai aspek penulisan akademik, termasuk struktur dan organisasi penulisan, penggunaan bahasa yang tepat, pengurusan sumber dan rujukan, serta etika penulisan.
 2. Menyediakan contoh-contoh yang jelas dan mudah difahami untuk membantu pembaca memahami dan mengaplikasikan garis panduan yang dibincangkan.
 3. Ditulis dengan bahasa yang mudah difahami dan sistematik, memudahkan pembaca merujuk dan memahami kandungannya.
 4. Merangkumi pelbagai jenis penulisan akademik seperti kertas cadangan, kertas kajian kes, laporan penyelidikan, dan disertasi.

Walau bagaimanapun, terdapat beberapa kelemahan yang dapat dikenal pasti dalam buku ini, antaranya:

 1. Kurangnya penekanan pada teknik penulisan kreatif dan persuasif, yang juga penting dalam penulisan akademik.
 2. Kekurangan contoh-contoh yang mencakupi pelbagai bidang pengajian, menyebabkan pembaca dari bidang lain mungkin menghadapi kesukaran untuk mengaplikasikan garis panduan yang diberikan.
 3. Tidak mencakupi perkembangan terkini dalam bidang penulisan akademik, seperti teknologi digital dan penulisan berdasarkan bukti.

Bagi meningkatkan keberkesanan buku ini, beberapa cadangan penambahbaikan yang boleh dilakukan termasuklah:

 1. Menambahkan bab atau bahagian yang memberi penekanan kepada teknik penulisan kreatif dan persuasif.
 2. Menyediakan contoh-contoh dari pelbagai bidang pengajian untuk memudahkan pembaca dari latar belakang yang berbeza.
 3. Mengemaskini isi buku dengan perkembangan terkini dalam bidang penulisan akademik.

Secara keseluruhan, buku “Garis Panduan Penulisan Akademik” adalah sumber rujukan yang sangat berguna bagi pelajar dan penyelidik dalam memperbaiki kemahiran penulisan akademik mereka. Dengan sedikit penambahbaikan, buku ini boleh menjadi lebih komprehensif dan relevan dalam konteks penulisan akademik masa kini.

Kesimpulan

Dalam ulasan ini, kita telah melihat contoh-contoh ulasan hasil kerja pelajar, aktiviti projek, pembelajaran dalam talian, dan buku. Ulasan merupakan satu bentuk penilaian yang penting dalam menilai pencapaian dan keberkesanan sesuatu aktiviti atau bahan.

Melalui ulasan, kita dapat mengenal pasti kekuatan dan kelemahan sesuatu hasil kerja atau aktiviti, serta memberikan cadangan penambahbaikan untuk meningkatkan lagi prestasi dan keberkesanan. Ulasan juga membantu dalam memberi maklum balas konstruktif kepada individu atau pihak yang terlibat.

Oleh itu, penting untuk melaksanakan ulasan secara sistematik dan teliti, serta memberikan penilaian yang adil dan objektif. Dengan itu, kita dapat memastikan bahawa setiap usaha dan pencapaian kita berada pada landasan yang kukuh dan berkualiti.

Sekian, terima kasih dari kami semuang.com!

Baca Juga

Bagikan:

Tags

Leave a Comment